<< ΜΑΡΜΙΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>>    
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60449/70/Β/06/23  
   
     
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   ΠΑΘΗΤΙΚΟ  
  ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 ποσά προηγουμένης χρήσης 2011 ποσά κλειομενης ποσά προηγουμένης
    χρήσης 2012 χρήσης 2011
  αξία κτήσης  αποσβέσεις αναπ.αξία αξία κτήσης  αποσβέσεις αναπ.αξία  
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
ιι. Ενσώματες ακινητοποιήσεις        1. Κεφαλαιο μετοχικό 1.240.000,00 1.240.000,00
1,Γήπεδα -οικόπεδα 710.943,58 710.943,58 699.766,80 699.766,80 V. Αποτελ'εσματα εις νέον  
3,Κτίρια -τεχνικά έργα 1.443.948,13 39.277,56 1.404.670,57 1.307.945,93 28.094,49 1.279.851,44 Υπόλοιπο ζημι'ων εις νέον -366.643,67 -433.761,92
4,Μηχανηματα-τεχνικές εγκαταστασεις 288.200,37 30.020,80 258.179,57 288.200,37 15.610,79 272.589,58 VI.Ποσά προορ/να για αυξηση κεφαλαιου  
5,Μεταφορικά μέσα 16.691,28 4.381,46 12.309,82 16.691,28 1.877,77 14.813,51 1.Καταθέσεις μετόχων 246.057,02 170.923,78
6,Επιπλα & λοιπος εξοπλισμός 2.150,00 430,00 1.720,00 2.150,00 430,00 1.720,00 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.119.413,35 977.161,86
          ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.461.933,36 74.109,82 2.387.823,54 2.314.754,38 46.013,05 2.268.741,33 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
    Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   Δάνεια τραπεζών  1.027.896,74 1.085.000,00
    ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  
    ι. προμηθευτές 110.763,26 98.843,82
ΙΙ. Απαιτήσεις   Δάνεια τραπεζών  212.061,96 178.574,00
  1.  πελάτες 37.775,30 18.246,68   5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη -30.229,94 -52.853,42
3.Χρεώστες 3.036,82 500,63   6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί  
3α επιταγες εισπρακτεες 0,00 3.000,00   Επιταγές πληρωτέες 8.202,80 9.420,50  
Συνολο απαιτησεων 40.812,12 40.812,12 21.747,31 21.747,31   ιι.Πιστωτές διάφοροι 17.861,30 318.659,38 3.772,00 13.192,50
VI. Διαθέσιμα   318.659,38 237.756,90
  3. ταμείο 34.046,48 3.216,01   ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.346.556,12 1.322.756,90
     Λογ/σμός όψεως 23.533,77 57.580,25 29.961,88 33.177,89    
     ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 98.392,37 98.392,37 54.925,20 54.925,20    Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  
     
    Εξοδα πληρωτέα  
    2.έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 20.246,44 23.747,77
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β,Γ,Δ) 2.486.215,91 2.323.666,53 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α,Γ,Δ) 2.486.215,91 2.323.666,53
     
    ζημιεσ προηγ. χρησεως 124.819,13 συμψηφιστηκαν με την υπεραξια ακινητων Ν.2065/92 στις 31/12/2012
                                 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012   ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ             (1/1/12-31/12/12) (1/1/11 - 31/12/11)
  χρήση 2012 χρήση 2011      
Κύκλος εργασιών 169.448,33 95.539,31   Καθαρά αποτελέσματα  
μείον κόστος πωλήσεων 44316,51 36.522,45   ζημιές χρήσεως -57.700,88 -73.612,11
μικτα αποτελεσματα 125.131,82 59.016,86   Διαφορές φορολ/κου ελεγχ -2.493,10
    Υπόλοιπο ζημιών  (προηγ. Χρήσεως) -308.942,79   -357.656,71
    ΣΥΝΟΛΟ  -366.643,67 -433.761,92
Μείον 1. έξοδα Διοικ.Λειρουργίας 48.132,60 30.443,23     Ζημιές εις νέον -366.643,67 -433.761,92
         3. έξοδα λειτουργίας & διαθέσεως 32.088,40 80.221,00 20.520,46 50.963,69    
μερικά αποτελ εκμετ/σης 44.910,82 8.053,17    
μείον χρεωστικοί τόκοι 102.368,36 81.545,28                                    ΗΡΑΚΛΕΙΟ  30/4/2013  
Ολικά αποτελέσματα εκμ/σης -57.457,54 -73.492,11   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ      Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
πλέον έκτακτα & ανόργανα έσοδα    
μείον έκτακτα και ανόργανα έξοδα  -243,34 -120,00    
Μείον Σύνολο αποσβέσεων 16.913,70 31.441,59   ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ΑΙΚ.ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
μείον οι ενσ/νες στο Λ.Κ> 16.913,70 31.441,59   ΑΕ 458536 ΑΗ 958628 AΕ 457375  
Καθαρά αποτελέσματα ζημία χρήσεως -57.700,88 -73.612,11